Jon Olafssons Indledning


Bind1-2
ISLÆNDEREN JON OLAFSSONS


OPLEVELSER SOM BØSSESKYTTE

UNDER CHRISTIAN IV.

NEDSSKREVET AF HAM SELV

OVERSAT AF SIOFUS BLØNDAL

GYLDENDALSKE BOGHANDEL

NORDISK FORLAG

KØBENHAVN

1905

INDLEDNING


Bind-1-2


Islænderen Jon Olafssons Optegnelser fra
Christian den Fjerdes Tid er ret enestaaeade baade ved deres Alder og ved deres
kulturhistoriske Betydning.

Forfatteren, en islandsk Bondegut, der har
nedarvet Fædrenes Længsel efter ai se Fremmede Lande og Higen efter Æveotyr,
drager frygttøs ud i den vide Verden. Han føres da ogsaa viden om, og Livet udfører
ham Godt og Ondt, smaa Glæder og store Lidelser, udvikler hans Evner, danner
hans Aand og Hjærte, bibringer ham Kundskaber og Erfiiringer, indtil han
endelig igen lander paa sin elskede Fødeø. Den for Islænderne saa egne Lyst til
boglig Syssel ligger ham i Blodet, og han bliver da en Sagafortæller i nyere
Tid, idet han nedskriver sine Erindringer om sit Liv og sine Farter.

Disse Optegnelser ger et i høj Grad
paalideligtIndtryk og synes præget af Ærlighed og Sanddruhed. Men det følger jo
af sig selv, at paa en Tid, da den almindelige Viden, Kundskaber og Dannelse
var saa lidt trængt ned i Folket, at Overtroen endnu sad i Højsædet i de
Højlærdes Hjem og de Adeliges Gaarde, maa en selvlært Mand tit staa hjælpeløs,
og han lader sig da nøje med mundtlige Overleveringer, der nu ikke kan
dokumenteres, og mangler ofte Kendskab til eller misforstaar Tingenes og
Begivenhedernes Realitet og virkelige Forhold. Fraset dette, maa man saa meget
mere undre sig over, at denne ulærde Bondekarl og menige Soldat saa klart, saa
roligt, saa overlegent kan fortælle om det, han ser og hører.

Thi i historisk Henseende er hans
Beretning i Hovedsagen korrekt; men Foruden de Fejltagelser, som ikke kan
lægges ham til Last, fordi han ikke véd bedre Besked, har hans Hukommelse
undertiden slaaet ham fejl især med Hensyn til Navne og Aarstal, da han som
ældre Mand c. 1660 nedskrev sine Erindringer. Dette er dog saa vidt muligt søgt
rettet. Men det har ikke været muligt at forsyne Texten med alle de
Anmærkninger, Oplysninger og Henvisninger, hvortil den saa stærkt frister, uden
at tilføre den et lærd Apparat, der vilde blive for omfangsrigt. Udgiverne har
derfor indskrænket sig til dels at meddele Læserne de nødvendigste Oplysninger,
som det maa forudsættes, at ikke alle har lige ved Haanden, dels at give
Forklaringer om Forhold, som vil være de fleste Læsere ubekendte. Dette gælder
saaledes de mange fortrinlige, hidtil ukendte, Oplysninger om Forholdene ved
Christian IVs Tøjhus, der jo netop nu har sin særlige Interesse, da denne
mægtige Bygning fejrer sit 300aarige Jubilæum.

Oplysningerne om islandske Personer
skyldes Hr. Sigfås Blondalj som nedenfor har gjort Rede for de Haandskrifter,
efter hvilke han har foretaget sin Oversættelse.

Bøsseskytten Jon Olafsson vil i det
Følgende selv fortælle om sit Liv, og der behøves ingen Ord for nærmere at
skildre eller betegne ham som Menneske og Forfatter. Han er den, som han
udgiver sig for at være, han lægger ikke Skjul paa sine Fejl; thi selv om han
ikke har undgaaet Memoireforfatteres Skrøbelighed, at hæve sig selv og især
sine kære islandske Landsmænd, følger dog altid en. dyb Ydmyghed og
Selverkendelse hans stærke Selvfølelse. Udgiverne.

Saa rig som den islandske Literatur ellers
er paa historiske Værker, er den mærkelig fattig paa Memoirer. Fra Slutningen
af det 17. Aarhundrede har vi dog et Værk af denne Art, som trods dets noget
ubehjælpsomme Form og naive Stil er blevet ret populært i Island, nemlig Jon
Olafssons, den saakaldte Indiefarers (1593 — 1679), Memoirer.

Disse Memoirer er bevarede i talrige
Haandskrifter, hvoraf de vigdgste findes paa Landsbiblio- theket i Reykjavik og
i det Store Kgl. Bibliothek i Kjøbenhavn. Jeg har benyttet flere af dem, men da
en nærmere Redegørelse af deres indbyrdes Forhold og Karakter hører hjemme i
den Udgave af den islandske Original, som jeg forbereder, skal jeg her blot
anføre, at jeg til Grund for Oversættelsen hovedsagelig har lagt Haandskriftet
Ny kgh Saml. 2076 0 i det Store Kgl. Bibliothek.

En anonym dansk Oversættelse af de første
15 Kapitler fra det 10. Aarhundredes første Halvdel findes paa det Store Kgl. Blblothek (Ny
kgl. Saml. 2077' 4^). Denne Oversættelse skulde
oprindelig lægges til Grund for Udgivelsen, men da den viste sig at være fuld
af Fejl og Misforstaaelser, har jeg fuldstændig omarbejdet den og bærer derfor
Ansvaret ogsaa for dette Afsnits Vedkommende.

Memoirerne er aldrig tidligere bleven
udgivne i deres Helhed. Et Par smaa Brudstykker af 1. Bog findes udg. i
Sunnanfari, V, Side 37—38, af den nylig afdøde islandske Lærde O. Davidsson, og
i Schlegels Samlinger II 4, Side 173—179 fin- det et kort Uddrag af Skriftets
første Halvdel.

Memoirerne er inddelte i 3 Bøger, hvoraf
den første, der her foreligger i dansk Oversættelse, inde-holder Forfatterens
Levned, indtil hans Rejse til Indien. Anden Bog fortæller om hans Ophold i de
danske Etablissementer i Indien og hans æventyr- rige Tilbagerejse til Danmark.
Der er indflettet en Mængde morsomme Oplysninger om Indiens Kultur, saaledes
som den blev opfattet af den be-gavede, men ulærde Bøsseskytte. Tredje Bog
omhandler hans Tilbagekomst til Kjøbenhavn og hans senere Skæbne paa Island,
hvor han kom i Berøring med flere af den Tids mærkelige Mænd og var bl. a. til
Stede paa Bessastadir, da de algierske Sørøvere i 1627 kom der paa deres Togt
til Island. Denne Bog er efter Forfatterens Død fortsat paa Grundlag af hans
mundtlige Beretninger og skrift- lige Optegnelser af hans Søn Olaf Jonsson.

Jon Olafsson er ogsaa optraadt som
Forfotter paa andre Omraader. Man har endnu hans islandske Oversættelser af
Lyschanders Grønlands Chronica og af Marsk-Stig Viserne. Desuden findes der
Breve fra ham. Intet af dette er udgivet

Angaaende min Oversættelse har jeg ikke
meget at bemærke. Jeg har søgt at undgaa altfor moderne Udtryk og saa vidt
muligt beholdt Originaens Fremmedord og pudsige Vendinger.

Tilsidst maa det være mig tilladt at
udtale en hjærtelig Tak til Professor Dr. Bjom MagnAsson Olsen i Reykjavik, som
har givet mig en Mængde værdifulde Oplysninger med Hensyn til Haandskrifterne i
Reykjavik og til Forstaaelsen og Oversættelsen af den paa flere Steder
vanskelige Text.

Sigftts BWndaL